-1 تعريف شركت سهامي عام‌

شركتهاي تعاوني سهامي عام ونحوه ثبت آنها

الف ) تعريف شركتهاي تعاوني سهامي عام وتفاوت آن با شركتهاي سهامي عام موضوع  لايحه اصلاحي قانون

تجارت مصوب 1347 :

شركت تعاوني سهامي عام نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت ومحدوديتهاي مذكور در

قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران واجراي

سياستهاي كلي اصل 44 قانون  اساسي تشكيل مي گردد.شركت تعاوني سهامي عام در قانون تجارت ولايحه

اصلاحي قانون تجارت پيش بيني نشده است .وجزءاقسام مختلفه شركت ها در قانون تجارت    نمي باشد

مهمترين تفاوتهاي اينگونه شركتها با شركتهاي سهامي عام موضوع قانون تجارت بشرح زير است :

در شركتهاي مورد بحث رعايت و توجه به موارد زير ضروري است:

1-      حداكثر سهم هر شخص حقيقي ، مستقيم وغيرمستقيم در زمان تاسيس وطول فعاليت نبايد از نيم 

درصد سرمايه شركت تجاوزكند

2-      اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام ، هرگاه خودشركت تعاوني فراگير ملي يا

تعاوني سهامي عام  باشند حداكثر حق مالكيت ده درصد  (10%)   سهام رادارند.سايراشخاص حقوقي

متناسب با مقدار سهامداران مستقيم وغيرمستقيم خود حداكثرحق مالكيت پنچ درصد (5% )از سهام را دارند

3- هريك ازاشخاص حقوقي دولتي ومجموع آنها با رعايت مفاد قانون فوق الذكر در مناطق كمتر توسعه يافته تا چهل ونه درصد ( 49% )  ودر سايرمناطق تابيست درصد (20%) فعاليتهاي مجاز دراين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند موسسات عمومي غيردولتي نيز هريك تا بيست درصد(20%) وجمعا تا جهل نه درصد (49%)مجاز به مشاركت هستند. موسسات عمومي وغير دولتي نيز هر يك تا بيست در صد (20%)وجمعا تا چهل ونه درصد(49%) مجاز به مشاركت هستند.

در هرحال سهم مجموع بنگاهها وموسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم وغيرمستقيم جه در ميزان سهام وچه درسمت هاي هيات مديره نبايد از چهل ونه در صد (49%) بيشتر گردد.

4- درزمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان ، غير سهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.

1-    مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از پانصدنفر بيشتر باشد با بلوك بندي برگزار خواهد شد هريك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك نماينده انتخاب كنند ويا مستقيما درمجمع عمومي حضور يابند براي رعايت حقوق سهامدران خرد، نحوه بلوك بندي در آئين نامه اي تعيين مي شود كه مشتركا توسط وزارت تعاون ووزارت امور اقتصادي ودارايي پيشنهاد وبه تصويب هيات وزيران مي رسد.

2-   كليه سهام ، بانام بوده وتملك يا نقل وانتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت ورعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيات مديره است كه نبايد                  

از سقف مقرر دراين ماده تجاوز كند هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل وبلا اثر خواهد بود.

3-  شركتهاي تعاوني سهامي عام مي توانند به عضويت اتاق هاي تعاون درآيند

ب ) نحوه وفرآيند ثبت شركت تعاوني سهامي عام :

1- مراجعه نماينده ، موسسين به وزرات تعاون ، كار ورفاه اجتماعي ودريافت مجوز تشكيل شركت وارائه به اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجاري پس ازارائه درخواست تشكيل شركت ومجوز وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي ، اداره ثبت شركتها نسبت به تخصيص نام به اينگونه شركتها اقدام مي نمايد واصولا تعيين نام شركتهاي ياد شده تابع قواعد عام است ازجمله عدم تشابه وتكراري بودن آن ورعايت مقررات ودستورالعمل مصوب سازمان ثبت اسناد واملاك مي باشد ، اما     نكته اي كه دراين خصوص ذكر آن ضروري است آنست كه براي كليه شركتهاي موضوع قانون تجارت بطور كلي دادن عنوان ملي ممنوع است اما با توجه به تصريح قانون ذكر عنوان ملي درنام شركتهاي تعاوني فراگير ملي بلامانع است .

پس از موافقت اداره تعيين نام ثبت شركتها وموسسات غيرتجاري در مورد نام   شركت ، لازم است مداركي كه در مواد 6 الي 11 لايحه اصلاحي قانون تجارت و   دستور العمل تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام مصوب سال 1388 ضروري است به انضمام مجوز وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي وسازمان بورس واوراق بهادار به اداره كل ثبت شركتها وموسسات غيرتجاري ارائه شود.

اداره ثبت شركتها پس از بررسي مدارك وانطباق آن با قانون تجارت وماده 12 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي واجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب8/11/1386 اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي را به موسسين ميدهد. ذكراين نكته ضروري است كه دراين مرحله مدارك ارائه شده از لحاظ ماهوي وانطباق باقوانين ومقررات به دقت توسط اداره ثبت شركتها مورد

 

بررسي قرار مي گيرد وچنانچه اساسنامه، اظهارنامه ومحتويات ساير مدارك ارائه شده منطبق با مقررات نباشد، مراتب به موسسين اعلام مي گردد تا نسبت به رفع مغايرت اقدام گردد وقبل از اصلاح مغايرت امكان اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي وجود ندارد. پس از انتشار وآگهي پذيره نويسي وطي تشريفات مربوط ،ارائه مدارك مورد نياز بعد از پذيره نويسي   (ازجمله اساسنامه،اظهارنامه، صورتجلسه مجمع عمومي موسسين وساير مدارك مندرج در لايحه اصلاحي قانون تجارت ) جهت ثبت نهائي ارائه مي گردد .

پس از كنترل مجدد آگهي تاسيس شركت تعاوني سهامي عام جهت درج در روزنامه رسمي صادر مي شود.

نماينده سهامداران با مراجعه به اداره ثبت شركتها آگهي تاسيس را جهت انتشار به روزنامه رسمي تحويل خواهد داد واين روزنامه مكلف است ظرف مهلت تعيين شده منتشر نمايد. لازم به ذكر است كه درج در روزنامه رسمي صرفا براي اطلاع اشخاص ثالث واستناد به آن تحت عنوان سندايجاد وتشكيل شركت است والا در شركتهاي سهامي عام ومي توان گفت در شركتهاي تعاوني سهامي عام شركت از زمان تشكيل مجامع عمومي موسسين تشكيل شده محسوب مي شود و شخصيت حقوقي پيدا    مي كند

در ضمن در اينجا لازم است به اين نكته اشاره شود كه در بخشنامه شماره 189751/90مورخ 19/10/90 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور شركتهاي تعاوني در مرحله تاسيس وتغييرات است از تشريفات مربوط به اخذ گواهي عدم سوء پيشينه معافند اما مديران وبازرسان اينگونه شركتها لازم است اقرارنامه اي مبني بررعايت بند4 بخشنامه مذكور ارائه نمايند .

       

 

ج: نحوه وفرآيند ثبت تبديل شركتهاي موجود به شركتهاي تعاوني سهامي عام

آئين نامه اجرايي  نحوه تشكيل ونظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام مصوب 17/5/88 اجازه داده شده كه شركتهاي سهامي يا تعاوني موجود بتوانند در صورت اصلاح اساسنامه خود وبا رعايت ساير قوانين ومقررات با مجوز وزارت تعاون به شركت تعاوني سهامي عام تبديل گردند. دراين خصوص دستورالعملي تحت عنوان دستور العمل تبديل شركت تعاوني متعارف به شركت تعاوني سهام عام از وزارت تعاون سابق صادر شده است

در خصوص تبديل شركت تعاوني به تعاوني سهامي عام  مي توان با وحدت ملاك از ماده 279 لايحه اصلاحي قانون تجارت رعايت شرايط زير را ضروري دانست:

1) تبديل شركت مستلزم برگزاري مجمع عمومي فوق العاده شركت واساسنامه واظهارنامه جديد وارائه مدارك موضوع ماده 279  ل .ا.ق .ت مي باشد

در هرحال ثبت تبديل شركت مستلزم مجوز از وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي وسازمان بورس واوراق بهادار است . در صورت ارائه مجوز هاي مربوط وانطباق مدارك ارائه شده با قوانين ومقررات نسبت به صدور آگهي تبديل شركت و ارائه آن به متقاضي جهت درج در روزنامه رسمي الزامي است.

د: نحوه وفرآيند ثبت تغييرات شركتهاي تعاوني سهامي عام

تغييرات شركتهاي تعاوني سهامي عام ممكن است شامل موارد زير باشد :

1) تغيير در مواد اساسنامه – مديران – بازرسان انحلال شركت

2) تغييرات شركت مستلزم ارائه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده با ارائه مجوز از وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي وسازمان بورس واوراق بهادار مي باشد

پس از ارائه صورتجلسه ومجوزهاي فوق مراحل بعدي تغييرات شركت همانند ثبت تغييرات شركتهاي سهامي عام است.

قوانين ومقررات مربوط :

1) موارد 1-5-9-12-36 اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

2) دستورالعمل تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام مصوب دفتر امور تعاوني هاي نوع جديد معاونت نظارت وتوسعه تعاونيها وزارت تعاون مصوب مهرماه 1388

3) آئين نامه اجرايي مصوب كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

4) دستورالعمل تبديل شركت تعاوني متعارف به شركت تعاوني سهامي عام 

-2 شركت سهامي خاص

شركتي كه از حداقل ۳ سهامدار به صورت حقيقي يا حقوقي تشكيل ميشود.در اين شركت اعضاي هيئت مديره الزاما بايد از سهامداران باشند و اين نوع شركت داراي بار تعهدي و مسئوليتي بالاتري نسبت به شركت مسئوليت محدود مي باشد.شركت سهامي خاص بيشتر مناسب براي حضور در مناقصات و مزايدات و پيمان ها مي باشد. چرا كه داراي بار مسئوليتي بالايي مي باشد

 

 

-3تعريف شركت با مسئوليت محدود

 شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هريك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است .در اسم شركت بايد عبارت ( با مسئوليت محدود) قيد شود و همچنين اسم شركت نبايد متضمن نام هيچ يك از شركا باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را در شركت تضامني خواهد داشت 

 

-4تعريف شركت تضامني

شركتي است كه تحت نام مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود.اگر دارايي شركت براي تاييديه  تمام قروض كافي نباشد؛ هر يك ازشركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين، ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، كان لم يكن خواهد بود. در نام شركت تضامني بايد عبارت «شركت تضامني» ‌و لااقل اسم يك نفر از شركا ذكر شود.

 

 

-5 تعريف شركت مختلط غيرسهامي

شركتي است كه براي امور تجاري تحت نام مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود، بدون انتشار سهام، تشكيل مي‌شود. شريك ضامن، مسئول كليه‌ي قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود. شريك با مسئوليت محدود، كسي است كه مسئوليت او فقط به ميزان سرمايه‌اي است كه درشركت گذارده و يا بايستي بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت «شركت مختلط» ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن، قيد شود.

 

 

 

 

-6تعريف شركت مختلط سهامي

شركتي است كه تحت نام مخصوص بين يك عده شركاي سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود.شركاي سهامي كساني هستند كه سرمايه‌ي آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه‌ي او به صورت سهام درنيامده و مسئول كليه‌ي قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيداشود .در صورت تعدد شريك ضامن، مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر، تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. در نام شركت بايد عبارت «شركت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن قيد شود.

  

-7 تعريف شركت نسبي

شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجاري، تحت نام مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل مي‌شود و مسئوليت هريك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته است. در اسم شركت نسبي عبارت «شركت نسبي» و لااقل اسم يكي از شركا بايد ذكر شود؛ در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركا نباشد؛ بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده عبارتي از قبيل «و شركا» و «‌و برادران» ضروري است.

 

-8 تعريف شركت تعاوني

شركتي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه‌ي آن به وسيله‌ي اعضا در اختيار شركت تعاوني قرارگيرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانك‌ها،‌ شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه‌ي شركت‌هاي تعاوني نمايند؛ بدون آن كه عضو باشند.

 

تبصره: در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي در تأسيس تعاوني، شريك مي شوند؛ ظرف مدتي كه با موافقت طرفين درضمن عقد شركت، تعيين خواهد شد؛ سهم سرمايه‌گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ي 26 همان قانون: «تعاوني‌هاي توليدي، شامل تعاوني‌هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دام داري، ‌دام پروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهري و روستايي و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايند» و به موجب ماده‌ي 27: «‌تعاوني‌هاي توزيع، عبارتند از تعاوني‌هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها تأمين مي‌نمايند». تبصره‌ي ماده‌ي 28: ‌«‌تعاوني‌هاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

 

- لازم به تذكر است كه به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمايه‌ي تأمين يا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ي تأسيس شركت، نبايد كمتر از 51 درصد كل سرمايه‌ي شركت باشد و هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي‌گردد كه حداقل يك سوم سرمايه‌ي آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد؛ تقديم و تسليم شده باشد. اعضاي تعاوني نيز مكلفند مبلغ پرداخت نشده‌ي سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند. (ماده‌ي 21)

 

تعريف وثبت موسسات

تشكيل و موسسات غير تجاري موسساتي هستند كه جهت مقاصد غير تجاري مثل امور علمي ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شوند و تشكيل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و يا نداشته باشند.    

تشكيل مزبور از تاريخ ثبت شخصيت حقوقي پيدا مي كنند و مي تواند عناويني از قبيل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمايند.                                                              

موسسات غير تجاري به دو قسمت تقسيم مي شوند:

١- موسساتي كه هدفشان جلب منافع و تقسيم آن بين اعضا خود نباشد.

٢- موسساتي كه هدفشان جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضا خود يا غيرباشد مانند كانون هاي فني و حقوقي و غيره.

حداقل شركا در موسسات فوق نبايد كمتراز دو نفر باشد و قيد سرمايه به هر ميزان مجاز است . موسسات غير تجاري همانند موسسات تجاري بايد در تهران دراداره ثبت شركتها و در شهرستانها دردايره ثبت شركتهاي اداره ثبت مركز اصلي موسسه به ثبت برسند و جهت آن كليه اقدامات تاسيس شركتها به همرا

ادامه مطلب

نوشته شده توسط موسسه حقوقي پارسيان | ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۴:۳۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم ا نقش –تصوير –حرف– رقم –مهر –عبارت –لفاف و ...براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي ي اختيار شود.

 


نكات علامت تجارتي:


1-
اجازه استفاده از علامت ثبت شده به ديگران در ايران بايد به ثبت برسد .

 

2-ثبت علامت تجاري اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار دهد.


3-
حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كساني محسوب مي شود كه علامت خود را به ثبت برساند .


4-
مدت اعتبار ثبت علامت براي هر بار 10 سال است .


5-
راي علامت گواهي ثبت علامت صادر خواهد شد .


7-
تغييرات مربوط به آرم رسميت نخواهد داشت مگر اينكه به ثبت رسيده باشد .


8-
براي ثبت چند علامت بايد به تعداد آن ها اظهار نامه جداگانه داده شود .

 https://telegram.me/joinchat/Cq9Hhj_gNiGSJRa9cdh3A

http://vipparsian.ir/http://vipparsian.ir/

http://vezarat.org/

http://parsiansabt.ir/

http://feasibilitystudyreport.ir/

 

- 88564556_88692412-22706164-66356152-44257618

 09122024761-09123169354

-

 

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط موسسه حقوقي پارسيان | ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۳:۲۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

 

 

لوگو چيست

لوگو چيست: لوگو نشانه يا نمادي است براي بيان كردن يك عبارت يا القاي يك مفهوم.

لوگو به نوعي يك امضا از سوي شركت است.

شركت ها بوسيله لوگو در هر زمينه اي كه فعاليت مي كنند به نوعي ردي از خود به جا مي گذارند و ببينده و مشتري با ديدن اين لوگو ها بلافاصله به ياد شركت سازنده مي افتد.

امروزه شركت هااين لوگو ها يا نمادها را براساس نام شركت و برند خود انتخاب ميكنند.

لوگوها يك طرح گرافيكي مخصوص است و به وسيله آن مي توانند به درجه بالاتري از اعتبار براي شركت رسيد.

پس ثبت لوگو يكي از بخش هاي مهم هر شركت يا موسسه تازه تاسيس مي باشد.

 https://telegram.me/joinchat/Cq9Hhj_gNiGSJRa9cdh3A

http://vipparsian.ir/http://vipparsian.ir/

http://vezarat.org/

http://parsiansabt.ir/

http://feasibilitystudyreport.ir/

 

- 88564556_88692412-22706164-66356152-44257618

 09122024761-09123169354

-

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط موسسه حقوقي پارسيان | ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۱:۴۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

·         كليات ثبت اختراع

اختراع عبارت است از محصول يا فرآيندي كه راه جديد انجام كاري را ارائه مي دهد يا راه حل فني جديدي را براي مشكل خاصي پيشنهاد مي كند.
اختراع مي تواند محصولي جديد و فرآيند توليد آن يا فرآيندي جديد براي توليد محصول شناخته شده و يا كاربرد جديدي از يك محصول شناخته شده باشد
حق ثبت اختراع نيز حــق انحصاري اسـت كـه در قبـال اختـراع ثبت شده به مختـــرع يا نمـايندة قانوني او اعــطا  مي‌شود.
پتنت حمايت قانونـي از اختـراع را براي دارندة آن تأمين مي‌كند. اين حمـايت براي مــدت محـدودي (حداكثر بيست سال) در ازاي افشاي جزئيات اختراع براي عموم، اعطا مي‌گردد.
حمايت پتنت به اين معنا است كه مورد اختراع را نمي‌توان بدون اجازة دارندة‌پتنت به صورت تجاري توليد كرد، استفاده يا توزيع نمود و به فروش رساند.

 https://telegram.me/joinchat/Cq9Hhj_gNiGSJRa9cdh3A

http://vipparsian.ir/http://vipparsian.ir/

http://vezarat.org/

http://parsiansabt.ir/

http://feasibilitystudyreport.ir/

 

- 88564556_88692412-22706164-66356152-44257618

 09122024761-09123169354

-

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط موسسه حقوقي پارسيان | ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۲۹:۴۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن چه حقيقي يا حقوقي  اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد .بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد . تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.

 

 كاربردهاي كارت بازرگاني:


  1.  
مبادرت به حق العمل كاري در گمرك 
  2. 
واردات از مناطق آزاد
  3. 
صادرات كليه كالاهاي مجاز

  4.ثبت سفارش و ترخيص كالا 

 

شرايط كارت بازرگاني  :

 

الفاشخاص حقيقي ايراني  


سن داراي 21 به بالا


• كارت پايان خدمت و يا برگ معافيت براي اقايان


 داشتن 1 سال سابقه فعاليت هاي تجاري / توليدي  . 


 داشتن محل كسب ( متناسب با رشته فعاليت ) اعم از ملكي  / استيجاري . 


• داشتن پلمپ با ارائه اظهار نامه هاي ثبتي . 


• 
داشتن حساب جاري معتبر نزد يكي از بانكهاي عامل كشور .  

كپي مدرك تحصيلي (مدركي كه قابل ارايه باشد)

 

. كپي كارت ملي و شناسنامه

 

13. 1 قطعه عكس 4×3 (جديد،تمام رخ،ساده)

نكات مهم: 

 
تذكر 1. كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند. 


تذكر 2در صورتي كه متقاضي نتواند براي انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نمايد مراجه كننده ملزم به ارائه وكالتنامه رسمي و يا معرفي نامه از طرف متقاضي مي باشد. 


تذكر 3هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي و يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.
 

 https://telegram.me/joinchat/Cq9Hhj_gNiGSJRa9cdh3A

http://vipparsian.ir/http://vipparsian.ir/

http://vezarat.org/

http://parsiansabt.ir/

http://feasibilitystudyreport.ir/

 

- 88564556_88692412-22706164-66356152-44257618

 09122024761-09123169354

-

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط موسسه حقوقي پارسيان | ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۲۸:۵۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

  انجام طرحهاي توجيهي (فني ، مالي و اقتصادي) ،گزارشات امكان سنجي و تكميل پرسشنامه هاي سايت بهين ياب و ساير دستگاه هاي مربوطه .

  انجام طرح توجيهي فني، اقتصادي و مالي (feasibility study report)،  طرح  كسب و كار (bussiness plan)،طرح بازاريابي (marketing plan) تحقيقات بازار و مطالعات بازارنگري و تهيه طرح‌هاي توجيهي  فني و اقتصادي جهت توسعه كارخانجات،(خريد يا جايگزيني ماشين‌آلات، سرمايه در گردش(مواد اوليه توليد،دانش فني ،تاسيسات و انشعابات) جهت ارائه به بانك‌ها با آناليزنرم‌افزار كامفار

 نگارش و مشاوره تخصصي طرح توجيهي جهت اخذ تسهيلات از طريق بانك‌هاي عامل و منابع مالي صندوق توسعه ملي

 طرح توجيهي كارخانجات جهت خريد ماشين‌آلات، مواد اوليه وساخت از منابع صندوق توسعه ملي،صندوق ضمانت صادرات ايران،طرحهاي اشتغالزايي وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان آموزش فني و حرفه اي ، وزارت جهادكشاورزي ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، وزارت مسكن و شهرسازي،وزارت صنعت معدن و تجارت ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،طرحهاي آمايش بانك صنعت و معدن

www.vipparsian.ir

www.vezarat.org

www.feasibilitystudyreport.ir

 https://telegram.me/joinchat/Cq9Hhj_gNiGSJRa9cdh3A

http://vipparsian.ir/http://vipparsian.ir/

http://vezarat.org/

http://parsiansabt.ir/

http://feasibilitystudyreport.ir/

 

- 88564556_88692412-22706164-66356152-44257618

 09122024761-09123169354

-

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط موسسه حقوقي پارسيان | ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۲۷:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اخذجواز تاسيس ، موافقت اصولي و مجوزات توليد (جواز تاسيس،پروانه بهره برداري ،طرح توسعه ) براي واحدهاي صنعتي در كليه استان‌ها و شهرك‌هاي صنعتي از وزارت صنعت،معدن وتجارت

 

ساير خدمات اين مجموعه  :

 

 اخذ جواز تاسيس و موافقت اصولي

 طرح توجيهي كامل و بيزينيس پلن(فني، مالي و اقتصادي) و گزارشات مطالعات امكان سنجي

 تخصيص زمين دولتي در شهركتهاي صنعتي سراسر كشور

 اخذ انواع استانداردهاي ملي و بين المللي iso

 اخذ مجوزهاي بهداشتي و محيط زيست

 طراحي و مشاوره خريد تكنولوژي خطوط توليد

 كنترل پروژه و راه اندازي كامل خطوط توليد

 مشاوره استقرار سيستم هاي نرم افزار مالي و اداري

 مشاوره استقرار سيستم هاي مديريت يكپارچه

 تجاري سازي و مديريت برند داخلي و خارجي

 https://telegram.me/joinchat/Cq9Hhj_gNiGSJRa9cdh3A

http://vipparsian.ir/http://vipparsian.ir/

http://vezarat.org/

http://parsiansabt.ir/

http://feasibilitystudyreport.ir/

 

- 88564556_88692412-22706164-66356152-44257618

 09122024761-09123169354

-

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط موسسه حقوقي پارسيان | ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۲۷:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

فروشگاه   راه اندازي وبلاگ سيستم مديريت آگهي طراحي سايت